NUSAYBİN TİCARET BORSASI
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tarafımıza bildirmiş olduğunuz veya Borsamız tarafından çeşitli kanallarla temin edilmiş olan kişisel bilgilerinizin/verilerinizin, aşağıda açıklanan amaçlar ve kapsam doğrultusunda kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, yasal mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecek olduğunu hatırlatarak, işbu aydınlatma formu ile kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

TANIMLAR
İşbu aydınlatma metninde geçen; Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Nusaybin Ticaret Borsası: Yenicami Mah. Milas Çevre Yolu Üzeri Akeller Cad. No:76 Nusaybin adresinde mukim kamu tüzel kişiliğe haiz Nusaybin Ticaret Borsasını, Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu, İlgili kişi/veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. KVKK uyarınca muhatap, esnaf, ticaret siciline kayıtlı gerçek veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler, üye, bursiyer, ürün ve hizmet alıcısı, üretici, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, kurum çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen kamu tüzel kişiliğe haiz Nusaybin Ticaret Borsası tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEP VE AMAÇLARI
KVKK’nın 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde veri sorumlusu Nusaybin Ticaret Borsası tarafından işlenecektir. Nusaybin Ticaret Borsasının aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir:
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi,
 • Borsamız tarafından verilmekte olan her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanılabilmesi,
 • Borsamız üyeleri, üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve üye olmayan firmaların bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Talep ettiğiniz veya edeceğiniz tarife ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
 • Borsamız tarafından yapılmakta olan yayınlar, raporlama, mali veri, sigorta, vergi hesaplamaları,
 • Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı E-Beyanname hesaplamaları,
 • Burs / Staj / İş Başvuru Formları,
 • Web sitesi iletişim ve bilgi güncelleme formları,
 • Eğitim, seminer, panel katılım formları,
 • SGK Başkanlığı’na bağlı E-Bildirge hesaplamaları ve tespiti gibi amaçlarla kullanılması,
 • Elektronik veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Yasal mevzuat kapsamında sair kamu otoritelerince öngörülen veya talep olunan bilgi saklama, raporlama,
 • Bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınızca talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • Tarafınızla imzalanmış olan sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi
 • Sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin temini ve benzeri faaliyetler.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Nusaybin Ticaret Borsası ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
 • İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu, firma,sicil kaydı,ticari sicil kaydı faaliyetleri;
 • Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
 • Kurumumuzun Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
 • Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR
İşlenen kişisel veriler, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen şartların varlığı halinde ve belirtilen usule uymak kaydıyla, Nusaybin Ticaret Borsası tarafından yurtiçine aktarılabilecektir. KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Anayasa başta olmak üzere 5174 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler, Personel ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler, Diğer Yönetmelikler, Esaslar, Genelgeler ve Bakanlık Görüşleri, 5590 Sayılı Kanun ve 88/12497 Sayılı Tüzük ile İlgili Eski Mevzuat, Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun(Oda, Borsa ve Birlik aidatlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili hükümler),Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanun uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler, İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu, 4857 sayılı İş Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Nusaybin Ticaret Borsası’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; aşağıdaki tüzel ve gerçek kişilere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgililere aktarılabilecektir;

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • İlgili Bakanlıklar
 • Türkiye sınırları içerisinde kurulu olan Belediyeler
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • İş-Kur
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
 • Sermaye Piyasası Kurumu,
 • Finansal Kurumlar Birliği,
 • Kredi Kayıt Bürosu,
 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi,
 • Bankalar Arası Kart Merkezi,
 • Adli ve İdari Resmi Makamlar,
 • Bağımsız Denetim Şirketleri,
 • Yeminli Mali Müşavirler,
 • Avukatlar,
 • Gümrük Müşavirleri,
 • Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve bu Odalara bağlı Ticaret Sicil Müdürlükleri,
 • Ticaret Borsaları ve sair ilgili benzeri tüzel ve gerçek kişiler
 • Kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşları.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
KVKK’nın 5’inci ve 6’ıncı maddeleri gereğince kişisel verileriniz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Borsamız merkezinin ve birimlerinin bulunduğu adreslere tarafınızca gönderilen veya meslek mensubu tarafından elden teslim alınan dokümanlar, elektronik posta, telefon, diğer elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılan bildirimler, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, başvuru formları, imzalanan sözleşmeler, matbu form, adli/idari kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, kimlik belgeniz sözlü olarak veya Borsamız merkez ve idari birimlerinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ve Borsamızın sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi; başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve Anayasa olmak üzere 5174 Sayılı Kanun Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler, Personel ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler, Diğer Yönetmelikler, Esaslar, Genelgeler ve Bakanlık Görüşleri, 5590 Sayılı Kanun ve 88/12497 Sayılı Tüzük ile İlgili Eski Mevzuat, Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun(Oda, Borsa ve Birlik aidatlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili hükümler),Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanun uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler, İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu, 4857 sayılı İş Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal mevzuat uyarınca Borsamızın faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirilmesidir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER
Borsamız, kişisel verilerinizin;

 • Kaybedilmesi,
 • Kötü veya hatalı kullanımı,
 • İzinsiz ifşa edilmesi,
 • Değiştirilmesi
 • İmha edilmesine karşı her türlü önlemi almak sureti ile korunması bakımından sorumluluk taşımaktadır.


Borsamız kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından gerekli olan teknik/idari tedbirleri almakta ve gerekli özeni göstermektedir. Borsamız, üzerine düşen tüm önlemleri almasına karşın, kişisel verilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, bu durumu derhal sizlere ve ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmeyi taahhüt etmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Herkes KVKK’nın 11’inci maddesi doğrultusunda Borsamıza başvurarak aşağıdaki taleplerde bulunma hakkına sahiptir;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Borsamız tarafından talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU YÖNTEMİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Borsamız veri sorumlusuna yazılı olarak başvurarak bilgi edinme imkânınız bulunmaktadır. İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Tarafınızca verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup güncel bilginin Kurumumuza bildirilmemesi veya Kurumumuz başvuru formu içeriğinde;

 • Yanlış/eksik bilgi verilmesi
 • Yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Kurumumuz, veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (örneğin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Yukarıdaki bilgileri ışığında linkte yer alan form ile Kurumumuzun Yeni Turan Mahallesi Mithatpaşa Sokak Aktaşlar Apt. B Blok No: 2/1 Kat: 2, No: 4, 47300 Nusaybin/Mardin adresinde yer alan merkezine göndereceğiniz iadeli taahhütlü posta ile veya elden teslim etmek suretiyle veya www.nusaybintb.org.tr adresinden başvurabilirsiniz.

*Bu aydınlatma metni www.nusaybintb.org.tr sitesinde 08/06/2021 tarihinde yayınlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU
NUSAYBİN TİCARET BORSASI